portalparentingowy.pl
Warunki otrzymania becikowego

pixabay.com

Warunki otrzymania becikowego

15 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Jan Hylla

Udostępnij:

Becikowe to jedno z podstawowych świadczeń o jakie mogą starać się młodzi rodzice. Jedni twierdzą, że 1000zł w przypadku noworodka to żadne pieniądze. Częstokroć używane wózki potrafią kosztować wielokrotność tej kwoty, inni natomiast wychodzą z za

Czym jest becikowe?

Becikowe to potoczna nazwa na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Kwota wypłacana to 1000zł (słownie jeden tysiąc złotych). Świadczenie to przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko. Podstawa prawna tego świadczenia to:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r.  poz. 114 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1238)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 23) Istnieją również tak zwane gminne becikowe – niektóre gminy dodatkowo wspierają rodziców i w zależności od możliwości finansowych tejże wysokość świadczenia mieści się w widełkach od 300 do 4000zł. Informacje o wysokościach jak i warunkach koniecznych do uzyskania świadczenia mogą być różne w każdej gminie.

Dla kogo becikowe?

Młodzi rodzice często zastanawiają się, czy i jakie świadczenia im w ogóle przysługują z tytułu rodzicielstwa. Biurokracja ma to do siebie, że jest bezwzględna i często ciężko się w niej połapać. Dlatego cytując stronę obywatel.gov, o warunki otrzymania becikowego to:

  • jest się rodzicem nowo narodzonego dziecka,

  • jest się opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) dziecka

  •   jest się opiekunem faktycznym (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka) dziecka,

  •  spełnia się jeden z poniższych warunków:

jest obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,jest się cudzoziemcem i mieszka się w Polsce oraz spełnia jeden z poniższych warunków: jest się obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE),jest się obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z Polską o zabezpieczeniu społecznym,  ma się zezwolenie na pobyt stały, ma się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,ma się zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,ma się zezwolenie na pobyt czasowy — ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE — oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce, ma się statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,ma się kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

  • spełnia się wszystkie poniższe warunki otrzymania becikowego, określone przez ustawodawcę:

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.Jak dostać becikowe

Aby ubiegać się o otrzymanie świadczenia, należy w terminie nie najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka złożyć stosowny wniosek. Jeśli jest się opiekunem prawnym lub faktycznym, a dziecko nie osiągnęło pełnoletności wniosek można złożyć najpóźniej 12 miesięcy od dnia przysposobienia dziecka. Dokumenty koniecznie do uzyskania świadczenia składane są w instytucji wyznaczonej przez gminę (może to być urząd miasta lub ośrodek pomocy społecznej). Wśród dokumentów koniecznych do otrzymania zapomogi znajdują się:

  • Wniosek o becikowe (do pobrania ze strony https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek+o+becikowe+2016.pdf/541bcf6d-d458-44d9-945e-645f666b754d)

  • Dokument tożsamości lub karta pobytu (cudzoziemcy)

  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży — dostaniesz je od lekarza albo położnej, 

  • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego — jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie, 

  • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu, wówczas należy skorzystać z portalu empatia.pl i postępować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi, jakie tam są zawarte.

Oczekiwanie na becikowe

Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia ustalony jest przez ustawodawcę w następujący sposób

Jeśli wniosek i potrzebne dokumenty zostaną złożone do 10. dnia miesiąca – becikowe zostanie wypłacone w ciągu 3 tygodni od złożenia wniosku. Jeśli dokumenty wpłyną do urzędu po 10. dniu miesiąca – wypłata będzie miała miejsce do końca kolejnego miesiąca. Bibliografia

https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/becikowe/292599,Becikowe-vademecum.html

https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/becikowe-jak-dostac

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

https://parenting.pl/warunki-otrzymania-becikowego

undefinedundefined

Podobne artykuły

Dziecko

Rodzice wygrali "bitwę" o nadanie dziecku imienia. Urzędnik powiedział, że z takim imieniem nigdy nie znajdzie pracy

Czytaj więcej >
Prezenty na chrzest

Dziecko

Jakie prezenty na chrzest?

Czytaj więcej >
Basen dla dziecka

Dziecko

Basen ogrodowy dla dzieci - jaki wybrać?

Czytaj więcej >
Pierwszy spacer

Dziecko

Kiedy na pierwszy spacer z noworodkiem?

Czytaj więcej >
psychiatria dziecięca

Dziecko

Z jakimi problemami mierzą się dziś dzieci? Rozmowa z Sarą Romską, autorką książki "Dzieci Psychiatryka"

Czytaj więcej >
pytanie na śniadanie

Dziecko

"Pytanie na śniadanie": wpadka programu w temacie o dzieciach

Czytaj więcej >